สำนักงานเลขานุการ

รู้จักเรา

สำนักงานเลขานุการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาวันที่ 24 มีนาคม 2548 ให้มีส่วนงานประกอบไปด้วย สาขาจิตวิทยาการกีฬา สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และสำนักงานเลขานุการมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา มีภาระหน้าที่บริหารงานและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
มณฑนี อุบลสิงห์
มณฑนี อุบลสิงห์หัวหน้าสำนักงาน
ดลนภา การักษ์
ดลนภา การักษ์หัวหน้างานบริการการศึกกษา
กนกวรรณ ขัดโพธิ์
กนกวรรณ ขัดโพธิ์หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ส่วนงานภายในสำนักงานเลขานุการ

กลุ่มงานบริการการศึกษา

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร

Image

ภาระกิจกลุ่มงาน

สำนักงานเลขานุการมีภาระกิจสนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้องค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

กลุ่มงานบริการการศึกษาประกอบด้วย
 1. งานบริการการศึกษาปริญญาตรี มีหน้าที่ดำเนินการด้านการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี การให้บริการทางด้านการศึกษา การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ปัจจัยการเรียนการสอน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
 2. งานบริการการศึกษาภาคพิเศษ ดำเนินการบริหารงานการให้การศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 3. งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิต ดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรทางการศึกษา บริการนิสิตในระดับการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก
 4. งานกิจการนิสิต  ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนิสิต วิเคราะห์ความต้องการของตลาาดเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพนอกเหนือจากด้านวิชาการผ่านกิจกรรมเสริมศักยภาพนิสิตต่าง ๆ บริหารจัดการสวัสดิภาพ ทุนการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมนิสิต
 5. งานโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการบริหารจัดการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน สนับสนุนการวิจัย การทำกิจจกรรมนิสิต และดำเเนินการจัดการบันทึกสื่อต่าง ๆ พร้อมสร้างสรรค์เป็นผลงานในการประชาสัมพันธ์
 6. งานดิจิทัลและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตด้านเทคโนโลยี พัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับการบริหารจัการองค์กร การเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและดำเนินการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กร
กลุ่มงานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย
 1. งานการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการด้านการเงิน การรับ-จ่ายเงิน วิเคคราะห์ประะสิทธิภาพของการเงินและงบประมาณ
 2. งานบัญชี ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลบัญชี งบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้องและวิเคราะห์ภาพรววมขอองบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบ
 3. งานพัสดุ บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และวิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มทุนของครุภัณฑ์และวัสดุ
กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย
 1. งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการด้านสารบรรณ การประชาสัมพันธืข่าวสารในองค์กร และการบริหารจัดการทั่วไป
 2. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. งานนโยบายและแผน บริหารจัดการนโยบายการพัฒนาหน่วยงานตามมาตรฐานต่าง ๆ กำกับดูแลการประเมินมาตรฐานองค์กร บริหารแผนและงบประมาณทางการเงินขององค์กร
 4. งานบริการวิชาการ ดำเนินการบริหารจัดการและดูแลการบริการวิชาการ การวิจัย และการให้บริการลูกค้าทุกประเภท
Image
Image
0
ทีมงานคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image