คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"
Image

เรื่องราวความเป็นมาของเรา

สถาปนาจัดตั้งคณะเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2548

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนามาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้ย้ายที่ทำการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามาที่วิทยาเขตกำแพงแสนในปี พ.ศ. 2550

           ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้  

  1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  2. ภาควิชาการจัดการการกีฬา
  3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
  4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
          -หน่วยปฏิบัติการโภชนาการเพื่อสุขภาพและการกีฬา
          -หน่วยปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
          -หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
          -หน่วยปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักกีใาเพื่อความเป็นเลิศ
          -หน่วยปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
          -หน่วยปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาธุรกกิจกีฬา

    5.สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

          -งานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร             
          -
งานบริการการศึกษา             
          -
งานคลังและพัสดุ

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

รศ.ดร.สุพิตตร สมาหิโต
รศ.ดร.สุพิตตร สมาหิโตผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

ทำเนียบผู้บริหาร พ.ศ.2548-2565

รศ.ดร. ธงชัย มาลา
รศ.ดร. ธงชัย มาลา รักษาการคณบดี
1 เมษายน 2548 – 21 สิงหาคม 2549
ผศ.ชวลิต ฮงประยูร
ผศ.ชวลิต ฮงประยูรรักษาการคณบดี
22 สิงหาคม 2553 – 27 กันยายน 2553
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลคณบดี
28 กันยายน 57 – 27 กันยายน 2561
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลคณบดี
29 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน

Strategy

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลคณบดี
22 สิงหาคม 2549 – 21 สิงหาคม 2553
รศ.ดร.ราตรี เรืองไทย
รศ.ดร.ราตรี เรืองไทยคณบดี
28 กันยายน 2553 – 27 กันยายน 2557
รศ.ดร.อนามัย ดำเนตร
รศ.ดร.อนามัย ดำเนตรรักษาการคณบดี
28 กันยายน 61 – 28 มกราคม 2562

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image