คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพของเรา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์
ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์หัวหน้าภาควิชาwuttigrai.n@ku.th
ID: F7018
Specialization: Biomechanics of Cycling
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลอาจารย์ประจำsiriporn.s@ku.th
ID: F7002
Specialization: Mathematical Medeling of Musculoskeletal System, Optirnization
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.กภ.อำพร ศรียาภัย
ดร.กภ.อำพร ศรียาภัยอาจารย์ประจำamphorn.s@ku.th
ID: F7015
Specialization: Sports and medicine and sports management
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.กภ.สมภิยา สมถวิล
อ.กภ.สมภิยา สมถวิลอาจารย์ประจำsompiya.s@ku.th
ID: F7024
Specialization: Rehabilitation sciences
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.กภ.ไพลิน เผือกประคอง
ดร.กภ.ไพลิน เผือกประคองอาจารย์ประจำpilin.pu@ku.th
ID: F7031
Specialization: Physical therapy
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์
ดร.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์อาจารย์ประจำaris.k@ku.th
ID: F7033
Specialization: Sports massage, Health massage
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.กภ.อรอุมา บุณยารมย์
ผศ.ดร.กภ.อรอุมา บุณยารมย์อาจารย์ประจำonuma.b@ku.th
ID: F7038
Specialization: Rehabilitation Sciences
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image