ทีมงานคุณภาพของเรา

สำนักงานเลขานุการ

ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

มณฑนี อุบลสิงห์
มณฑนี อุบลสิงห์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษmonthanee.u@ku.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
Specialization: การบริหารจัดการองค์กร
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวหน้างานบริการการศึกษา

ดลนภา การักษ์
ดลนภา การักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการdolnapa.k@ku.th
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
Specialization: การบริหารจัดการการศึกษาและหลักสูตร
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

กนกวรรณ ขัดโพธิ์
กนกวรรณ ขัดโพธิ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการkanokwan.k@ku.th
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
Specialization: การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานบริการการศึกษา

ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญาตรี

ดลนภา การักษ์
ดลนภา การักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการdolnapa.k@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี
Specialization: การบริหารจัดการการศึกษาและหลักสูตร
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์

ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
ทนงศักดิ์ จ้อยร่อยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการtanongsak.j@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการศึกษาและการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
Specialization: การบริหารจัดการโสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการดิจิทัลและประชาสัมพันธ์

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้านักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการchiraphassakorn.s@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการด้านดิจิทัล เครือข่าย และการประชาสัมพันธ์
Specialization: การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และการแปลผลสร้างภาพทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633074
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนานิสิต

ชญาภา ศิบุญนันท์
ชญาภา ศิบุญนันท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการchayapa.s@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการนิสิตด้านกิจกรรมหลักสูตรระดับปริญญาตรี
Specialization: การบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพนิสิต
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการการศึกษาภาคพิเศษ

ศรีสุดา แซ่ตั้ง
ศรีสุดา แซ่ตั้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปsrisuda.s@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
Specialization: การบริหารจัดการการศึกษาและโครงการ
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการการศึกษาภาคพิเศษ

อรัญญา สดภิบาล
อรัญญา สดภิบาลนักวิชาการเงินและบัญชีaranya.so@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
Specialization: การบริหารการเงินและบัญชีโครงการ ภาคพิเศษ
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

วรวิทย์ พุ่มแพง
วรวิทย์ พุ่มแพงนักวิชาการศึกษาworawit.pum@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา Specialization: การบริหารจัดการการศึกษาและการท่องเที่ยว
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633075
รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

ฝ่ายพัสดุ

กนกวรรณ ขัดโพธิ์
กนกวรรณ ขัดโพธิ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการkanokwan.k@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภณฑ์ ภาครัฐ
Specialization: การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบัญชี

ธณาภรณ์ สุนทรธรรม
ธณาภรณ์ สุนทรธรรมนักวิชาการเงินและบัญชีthanaporn.s@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: จัดทำบัญชีภายนองค์กร
Specialization: การบริหารบัญชี
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายการเงิน

ธณัฐสินี กำแพงสมบูรณ์
ธณัฐสินี กำแพงสมบูรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการpilai.k@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการทางการเงิน
Specialization: การบริหารการเงินภายในองค์กร
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายการเงิน

ฐิติรัตน์ หนูน้อย
ฐิติรัตน์ หนูน้อยนักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการthitirat.n@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการทางการเงิน
Specialization: การบริหารการเงินภายในองค์กร
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มณฑนี อุบลสิงห์
มณฑนี อุบลสิงห์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษmonthanee.u@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริหารจัดการภายในองค์กร
Specialization: การบริหารหน่วยงานภายในของรัฐ
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบุคคล

ปริษา เซี่ยงฉิน
ปริษา เซี่ยงฉินบุคลากร ชำนาญการpiyamat.si@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: งานบุคคล
Specialization: การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์วิจัยฯ

ศศิร์ภัทร กสิกุล
ศศิร์ภัทร กสิกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปweerawan.p@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการวิชาการ ศูนย์วิจัยฯ และศูนย์ออกกำลังกาย
Specialization: การบริหารโครงการฯ
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ

พรทิพย์ สังข์กลิ่นหอม
พรทิพย์ สังข์กลิ่นหอมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปpornthip.sa@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการธุรการและงานสารบรรณ
Specialization: การบริหารจัดการ
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายนโยบายและแผน

จีระพันธ์ มะโนรมณ์
จีระพันธ์ มะโนรมณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนjeerapan.ma@ku.th
หน้าที่รับผิดชอบ: วิเราะห์นโยบายและดำเนินการบริหารแผนยุทธศาสตร์
Specialization: การบริหารแผนยุธศาสตร์และการวิเคราะห์นำเสนอด้วยแผนภาพ
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image