ทีมงานคุณภาพของเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้บริหาร

หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลคณบดีsiriporn.s@ku.th

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการโภชนาการเพื่อสุขภาพและกีฬา

ดร.สุรัสวดี สมนึก
ดร.สุรัสวดี สมนึกอาจารย์ประจำsurasawadee.so@ku.th

หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุล
ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุลอาจารย์ประจำwimonmas.p@ku.th

หน่วยปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ผศ.ดร.พรพล พิมพาพร
ผศ.ดร.พรพล พิมพาพรอาจารย์ประจำphornphon.p@ku.th

หน่วยปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ
ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจอาจารย์ประจำniromlee.m@ku.th

หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว

ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์
ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์อาจารย์ประจำwuttigrai.n@ku.th

หน่วยปฏิบัติการส่งสริมพัฒนาธุรกิจ

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลอาจารย์ประจำsiriporn.s@ku.th

หน่วยปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลอาจารย์ประจำsiriporn.s@ku.th

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าสำนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

กนกวรรณ ขัดโพธิ์
กนกวรรณ ขัดโพธิ์นักวิชาการพัสดุชำนาญการkanokwan.k@ku.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์วิจัยแะพัฒนาวิทาศาสตร์การกีฬา

ศศิร์ภัทร กสิกุล
ศศิร์ภัทร กสิกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปweerawan.k@ku.th

ฝ่ายบริการคลินิคฟื้นฟูร่างกายหลังจากการบาดเจ็บ

กภ.อรนุช พรหมชนะ
กภ.อรนุช พรหมชนะนักกายภาพบำบัด ก.4313

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image