คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพของเรา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ
ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจหัวหน้าภาควิชาniromlee.j@ku.th
ID: F7040
Specialization: Physiology of Sports and Exercise, Statistics and Research Method in Sports Science
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
รศ.ดร.ราตรี เรืองไทย
รศ.ดร.ราตรี เรืองไทยอาจารย์ประจำratree.r@ku.th
ID: F7001
Specialization: Aquatic Exercise, Physiology of Exercise, Physical Fitness Test
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ
อ.ไพฑูรย์ วงศ์อนุการอาจารย์ประจำpaitoon.w@ku.th
ID: F7004
Specialization: Sports Science in Football
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.นันทวัน เทียนแก้ว
ผศ.ดร.นันทวัน เทียนแก้วอาจารย์ประจำnanthawan.t@ku.th
ID: F7025
Specialization: Physical activity
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุล
ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุลอาจารย์ประจำwimonmas.p@ku.th
ID: F7028
Specialization: Sport and Exercise Psychology
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์
อ.ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์อาจารย์ประจำsiwa.l@ku.th
ID: F7037
Specialization: Body conditioning
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.พรพล พิมพาพร
ผศ.ดร.พรพล พิมพาพรอาจารย์ประจำphornphon.p@ku.th
ID: F7039
Specialization: Exercise Physiology, Fitness Testing
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์อาจารย์ประจำamnuay.t@ku.th
ID: F7041
Specialization: Sports and Exercise Psychology
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี
ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวีอาจารย์ประจำjatuporn.w@ku.th
ID: F7042
Specialization: Physiology of exercise and sports
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผศ.ภูวนารถ ศรีทน
ผศ.ภูวนารถ ศรีทนอาจารย์ประจำbhuwanat.s@ku.th
ID: F7043
Specialization: Body conditioning, Coaching in sport
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.สุรัสวดี สมนึก
ดร.สุรัสวดี สมนึกอาจารย์ประจำsurasawadee.so@ku.th
ID: F7047
Specialization: Diet planning, Nutrition, Health promotion and nursing
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.อุบล ทองปัญญา
ดร.อุบล ทองปัญญาอาจารย์ประจำubon.t@ku.th
ID: F7044
Specialization: Sports science technology
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาค
ดร.ปิยาภรณ์ ตุ้มนาคอาจารย์ประจำpiyaporn.t@ku.th
ID: F7045
Specialization: Nutrition
Tel: 02-579-0113 ต่อ 633943
รายละเอียดเพิ่มเติม

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image