การบริหารองค์กร

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นแหล่งความรู้ และผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพเพื่อมุ่งสู่สากล
มุ่งเน้น ให้การศึกษาอุดมศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้บริการทางวิชาการ สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทางการเกษตรและทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน
  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ควบคู่กับคุณธรรม และสามารถนำองค์ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
  2. เป็นศูนย์รวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  3. ศูนย์บริหารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ
  4. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงสร้างหน่วยงาน โดย Faculty of Sports Science
คณะกรรมการประจำคณะ โดย Faculty of Sports Science
โครงสร้างหน่วยงาน โดย Faculty of Sports Science

คณะผู้บริหาร

ชุดบริหารตามวาระคณบดี | 29 มค. 2562 - 29 มค. 2566

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลคณบดี
29 มกราคม 2562 - 29 มกราคม 2566
ดร.ไพลิน เผือกประคอง
ดร.ไพลิน เผือกประคองรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
29 มกราคม 2562 - 29 มกราคม 2566
ดร.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์
ดร.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
29 มกราคม 2562 - 29 มกราคม 2566

คณะผู้บริหาร

ชุดบริหารตามวาระแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ
ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
1 พฤษภาคม 2564 - 1 พฤษภาคม 2568
ผศ.ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
ผศ.ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์หัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬา
1 เมษายน 2562 - 1 เมษายน 2566
ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์
ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
1 มิถุนายน 2563 - 1 มิถุนายน 2567

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารสายสนุบสนุน

นางมณฑนี อุบลสิงห์
นางมณฑนี อุบลสิงห์หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
6 สิงหาคม 2550 - 30 กันยายน 2569
นางสาวดลนภา การักษ์
นางสาวดลนภา การักษ์หัวหน้างานบริการการศึกษา
14 มกราคม 2565 - 14 มกราคม 2569
นางสาวกนกวรรณ ขัดโพธิ์
นางสาวกนกวรรณ ขัดโพธิ์หัวหน้างานคลังและพัสดุ
14 มกราคม 2565 - 14 มกราคม 2569

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image