ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเพาะกาย
วันที่ 4 ธันวาคม 2565

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพาะกาย ในรายการ "สุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 6 : 6th KUSS Model Competition" วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
*รุ่นนิสิต นักศึกษา รับสมัครทุกสถาบันการศึกษา

เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 65

รุ่นในการแข่งขัน
เฉพาะนิสิต **รับสมัครทุกสถาบันการศึกษา
1. Athletic Physique ชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. (ความสูง-100 = นน.+4) 
2. Athletic Physique ชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 
(ความสูง-100 = นน.+6)
3. Sport Physique ชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. (ความสูง-100=นน.)
4. Sport Physique ชาย รุ่นความสูงเกิน 175 ซม.
(ความสูง-100=นน.+2)
5. Model Physique หญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม.
6. Model Physique หญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม.

รุ่นประชาชน
1. Sport Physique Open ชาย
2. Model Physique Open หญิง

รุ่นพิเศษ (เพศสภาพ)** รับสมัครทั้งนิสิตและบุคคลทั่วไป
1. Model Physique

**ชื่อรุ่นยังไม่เป็นทางการ

สอบถามเพิ่มเติม

Image
uc?id=1CBkMK0kAZlUo7If-erlg0PqclT89awqT

ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

วันที่ 8 ธันวาคม 2565
การประยุกต์ใช้ Ultrasound Image ในการประเมินและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

งานประชุมวิชาการ โดย Faculty of Sports Science
uc?id=1CCWYgMXS9RKUG-_vyxnLtc9FxTDofMM8
Image

กิจกรรม Open House

ขอเชิญนักเรียน คณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House 2022
-ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  : 9.00-15.00 น.
-ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 : 9.00-15.00 น.

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าสากล อาทิเช่น

-สาธิตการทดสอบสมรรถนะนักกีฬา

-สาธิตการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว และการฟื้นฟูการบาดเจ็บ

-สาธิตการทำน้ำดื่มสำหรับผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา

-สาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณดลนภา การักษ์
คุณดลนภา การักษ์ผู้ประสานงาน
โทร. 02-579-0113 ต่อ 3073

กิจกรรม Sports Science Festival

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2565

กิจกรรมในงาน

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565

          09.00-09.30 น. รับลงทะเบียนเข้าแข่งขัน

          09.30-09.45 น. จับฉลากลำดับทีมการแข่งขัน

          09.45-10.00 น. เตรียมทีมการแข่งขัน

          10.00-12.00 น. แข่งขัน

          12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

          13.00-14.00 น. แข่งขัน (ต่อ)

          14.00-14.30 น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Sports Science Talent 2565

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

กติกาการแข่งขัน

การประกวดความสามารถที่โดดเด่นที่เชื่อมโยงทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยไม่จำกัดรูปแบบ จำนวนคน อายุ และเพศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้นำความ สามารถมาแสดงออกบนเวที และตอบคำถามที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

1.  เป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. ไม่จำกัด จำนวนคน เพศ อายุ และรูปแบบการแข่งขัน
3. ระยะเวลาในการแข่งขัน 3-5 นาที

  • เกณฑ์การให้คะแนน

    1. ความประทับใจในการนำเสนอ (ดึงดูดผู้ชม)   50  คะแนน
    2. ความคิดสร้างสรรค์    40  คะแนน
    3. การรักษาเวลา  10 คะแนน
                            รวม 100 คะแนน

คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Sports Science Talent ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณศศิร์ภัทร กสิกุล
คุณศศิร์ภัทร กสิกุลผู้ประสานงานกิจกรรม
โทร. 0655163239

KUSS Challenge

วันที่ 10 ธันวาคม 65

การแข่งขันท้าทายขีดจำกัดความสามารถของร่างกาย

**การแข่งขันรุ่นอายุ 16-18 ปี ชายและหญิง**
เป็นเพศชายและหญิงที่มีอายุ 16-18 ปี หรือ เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2549

รายการทดสอบ

 

 

1. Inbody Test

 

 

2. Sit and Reach Test

 

 

3. Reactive and Eye-Hand Coordination Test

 

 

4. Reactive and Eye-Foot Coordination Test

 

 

5. Change of Direction Speed Test

 

 

6. Fast feet Test

 

 

7. Vertical Jump Test

 

 

8. Core Strength and Endurance Test

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับดีมาก              เท่ากับ 5 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับดี                  เท่ากับ 4 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับปานกลาง         เท่ากับ 3 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับต่ำ                 เท่ากับ 2 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับต่ำมาก            เท่ากับ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินให้รางวัล

 

นำผลการทดสอบของทั้ง 8 รายการมารวมคะแนน และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน  ผู้ที่ได้รางวัลสูงสุดจากการเรียงลำดับ  1-15 คน โดยแยกชายและหญิง จะได้รับรางวัลตามที่ฝ่ายจัดกำหนด

**การแข่งขันรุ่นประชาชน ชายและหญิง**
เป็นเพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไป หรือ เกิดในเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ลงมา

รายการทดสอบ

 

1. Inbody Test

 

 

2. Sit and Reach Test

 

 

3. Reactive and Eye-Hand Coordination Test

 

 

4. Reactive and Eye-Foot Coordination Test

 

 

5. Change of Direction Speed Test

 

 

6. Fast feet Test

 

 

7. Vertical Jump Test

 

 

8. Core Strength and Endurance Test

 

 

9. The 5-M Multiple Shuttle Run Test

 

 

10. The Wattbike 3 Minute Aerobic Test

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการทดสอบอยู่ในระดับดีมาก              เท่ากับ 5 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับดี                  เท่ากับ 4 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับปานกลาง         เท่ากับ 3 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับต่ำ                 เท่ากับ 2 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับต่ำมาก            เท่ากับ 1 คะแนน

 

เกณฑ์การตัดสินให้รางวัล

นำผลการทดสอบของทั้ง 10 รายการมารวมคะแนน และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็ม 50 คะแนน  ผู้ที่ได้รางวัลสูงสุดจากการเรียงลำดับ  1-15 คน โดยแยกชายและหญิง จะได้รับรางวัลตามที่ฝ่ายจัดกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

**การแข่งขันรุ่นอายุ 7-12 ปี ชายและหญิง**
เป็นเพศชายและหญิงที่มีอายุ 7-12 ปี หรือ เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2558

รายการทดสอบ

 

1. Inbody Test

 

2. Sit and Reach Test

 

3. Reactive and Eye-Hand Coordination Test

 

4. Reactive and Eye-Foot Coordination Test

 

5. Change of Direction Speed Test

 

6. Fast feet Test

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการทดสอบอยู่ในระดับดีมาก              เท่ากับ 5 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับดี                  เท่ากับ 4 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับปานกลาง         เท่ากับ 3 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับต่ำ                 เท่ากับ 2 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับต่ำมาก            เท่ากับ 1 คะแนน

 

เกณฑ์การตัดสินให้รางวัล

นำผลการทดสอบของทั้ง 6 รายการมารวมคะแนน และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน  ผู้ที่ได้รางวัลสูงสุดจากการเรียงลำดับ  1-15 คน โดยแยกชายและหญิง จะได้รับรางวัลตามที่ฝ่ายจัดกำหนด

 

**การแข่งขันรุ่นอายุ 13-15 ปี ชายและหญิง**
เป็นเพศชายและหญิงที่มีอายุ 13-15 ปี หรือ เกิดในช่วง 2550 – 2552

รายการทดสอบ

 

 

1. Inbody Test

 

 

2. Sit and Reach Test

 

 

3. Reactive and Eye-Hand Coordination Test

 

 

4. Reactive and Eye-Foot Coordination Test

 

 

5. Change of Direction Speed Test

 

 

6. Fast feet Test

 

 

7. Vertical Jump Test

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับดีมาก              เท่ากับ 5 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับดี                  เท่ากับ 4 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับปานกลาง         เท่ากับ 3 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับต่ำ                 เท่ากับ 2 คะแนน

 

ผลการทดสอบอยู่ในระดับต่ำมาก            เท่ากับ 1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินให้รางวัล

 

นำผลการทดสอบของทั้ง 7 รายการมารวมคะแนน และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็ม 35 คะแนน  ผู้ที่ได้รางวัลสูงสุดจากการเรียงลำดับ  1-15 คน โดยแยกชายและหญิง จะได้รับรางวัลตามที่ฝ่ายจัดกำหนด

คุณศศิร์ภัทร กสิกุล
คุณศศิร์ภัทร กสิกุลผู้ประสานงานกิจกรรม
โทร. 0655163239

กำหนดการกิจกรรม KUSS Challenge

วันที่ 10 ธันวาคม 2565

ณ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565

          09.15-09.30 น. รับลงทะเบียนเข้าแข่งขันรุ่นอายุ 7-12 ปี

          09.30-10.30 น. แข่งขัน รุ่นอายุ 7-12 ปี

          10.15-10.30 น. ลงทะเบียน รุ่นอายุ 13-15 ปี และรุ่นอายุ 16-18 ปี

          10.30-11.30 น. แข่งขัน รุ่นอายุ 13-15 ปี และรุ่นอายุ 16-18 ปี

          11.30-12.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

          12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

          13.00-13.15 น. ลงทะเบียน รุ่นประชาชนทั่วไป

          13.15-15.00 น. แข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไป

15.00-15.30 น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image