คณบดีเข้ารับโล่รางวัลผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและเสียสละ

คณบดีเข้ารับโล่รางวัลผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและเสียสละ

คณบดีเข้ารับโล่รางวัลผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและเสียสละ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล ได้รับมอบโล่แสดงความขอบคุณ โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนงานและมหาวิทยาลัย มาจนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image