หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รางวัลผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รางวัลผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รางวัลผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

Image
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลประเภทผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 การสร้างสรรคุณภาพนิสิต โดยมี ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวีย์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเข้ารับมอบรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนฯดีเด่น รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.ที่ผ่านมา

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image