กิจกรรมอบรม การนวดบำบัด (Therapeutic Massage)

กิจกรรมอบรม การนวดบำบัด (Therapeutic Massage)

โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ “อบรม การนวดบำบัด(Therapeutic Massage)”

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ “อบรม การนวดบำบัด(Therapeutic Massage)” โดยมีอาจารย์ ดร.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ อาจารย์ ดร.กภ.ไพลิน เผือกประคอง และอาจารย์ธนพล มีเดช มาเป็นวิทยากรการอบรม ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 จะมีภาคบรรยายและปฏิบัติการ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image