รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 งานกีฬา กองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายชื่อเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ม.ค. 66 (นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)

ปี1
1.กนกวรรณ อินทรจงใจ
2.กมลพรรณ จันต๊ะนัง

ปี2
1.ธีรวัฒน์ อ้นพิบูลย์
2.ยศวร เขียวขำ
3.นนทกานต์ บุญส่งดี
4.วรเมธ อินทร์เมฆ
5.บุษดี พลชาลี
6.พัชรพร สุขแสง
7.ศรีสุดา มอมไทรัตน์

ปี3
1.ณัฐนนท์ รัตนรักษ์
2.ณัฐดนัย เอี่ยมทองแดง
3.พอพาน จันทรัตน์
4.ชุติกาญจน์ ทองดอนพุ่ม
5.กาญจนา แพสิน
6.ทิพย์นภา รัตน์งามประดิษฐ์

ปี4
1.อมรเทพ อ้นเกตุ
2.ภานุวัฒน์ สุวรรณโชติ
3.ฐานุพงศ์ พุฒพีระโรจน์
4.อาทิตย์ อินทร์สวาท
5.สุกัญญา กล่อมเอี่ยม
6.ชนิสา ขอมอบกลาง

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image