ทีมเวชศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีมเวชศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีมเวชศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดทีมเวชศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ วันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยความร่วมมือกับหน่วยฟื้นฟู สมรรถภาพทางกาย กองกีฬา ศิลปะและวัฒนะธรร ภายใต้การนำของ อาจารย์ ดร.กภ.อำพร ศรียาภัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว พร้อมด้วยคณะนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ดูนักกีฬาถึงสนามแข่งขัน ทีมกีฬาต่างๆ แจ้งตารางแข่งขันและขอคิวเข้าดูแลได้ทุกวัน

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image