ลงพื้นที่ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พบปะชาวบ้านและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ

ลงพื้นที่ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พบปะชาวบ้านและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ

ลงพื้นที่ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พบปะชาวบ้านและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ลงพื้นที่ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พบปะชาวบ้านและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ในโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ในครั้งนี้เราได้มีการแนะนำการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการตลาดออนไลน์ให้กับชาวบ้าน โดยมีคุณจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า คุณทนงศักดิ์ จ้อยร่อย คุณศศิรืภัทร กสิกุล และคุณพัชรากร กำแพงสมบูรณ์ เป็นวิทยากรและให้ความรู้พร้อมทั้งแนะนำการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าประจำท้องถิ่นส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ตาม Goal 8: Decent Work and Economic Growth ของ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) องค์การสหประชาติ

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image