โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี ส่งเสริมการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน

โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี ส่งเสริมการสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน

โครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี ส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณบดี บุคลากรและนิสิตได้เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี (80th KU RUN) เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเดิน –วิ่ง 80 ปี มก. ซึ่งนอกเหนือจากการระดมทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการรักษาสุขภาพแบบยั่งยืนแล้วการทำกิจกรรมโดยการวิ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนที่เป็นผลผลิตจากต้นทางและเป็นจุดก่อกำเนิดของการมีสุขภาพที่ยั่งยืน

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image