คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา KU สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา KU สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การออกหน่วยบริการด้านสุขภาพและการถ่ายทอดความรู้ทางด้านสุขภาพ เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล ผศ.ดร.พรพล พิมพาพร ดร.อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ ดร.ไพลิน เผือกประคอง พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาตรี โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมมือกับโครงการ U2T เข้าหาชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยเราาได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของประชากรในชุมชนสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) ภาระกิจของเรานอกจากสงเสริมการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วนั้นเรายังสนับสนุนภาระกิจลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี 2573 กิจกรรมหลักของเราเป็นการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยที่กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นในระเทศไทยโดยเริ่มจากจุดเล้ก ๆ ในหมูบ้านในแต่ละครอบครัวด้วยวิธีการตรวจสุขภาพ ทดสอบร่างกาย และเสริมด้วยการออกกำลังกายด้วยเครื่องมือช่วยในการออกกำลังกายที่เราสามารถประดิษย์ขึ้นเองโดยใช้สิงของภายในบ้านมาเป็นตัวช่วย เราเริ่มพลักดันการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้ลดจำนวนการเสียชวิตด้วยโรคไม่ติดต่อให้ได้มากที่สุดอาศัยหลักการปฏิบัติทางด้าวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน >

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image