อบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาดออนไลน์ U2T for BCG

อบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาดออนไลน์ U2T for BCG

การออกหน่วยบริการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาดออนไลน์ U2T for BCG

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 65 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมมือกับ โครงการ U2T จัดทำอบรมเชิงปฏิบัติการทางการตลาดออนไลน์ U2T for BCG โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า และคุณทนงศักดิ์ จ้อยร่อย ให้ความรู้ประชาชนในชุมชนไทรโยค ณ เทศบาลไทรโยค จงกาญจนบุรี

ภาระกิจในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในด้านการสร้าง Content Online ทางการตลาด การส่งเสริมมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัรฑ์ในชุมชน และการสร้างให้บุคคลเป็นผู้นำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าในชุมชน ซึ่งภาระกิจในครั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของประเทสและองค์การสหประชาชาติ Sustainable Development Goals : SDGs เพื่อขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image