ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ U2T การพัฒนาเศษรฐกิจฐานราก

ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ U2T การพัฒนาเศษรฐกิจฐานราก

ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ U2T การพัฒนาเศษรฐกิจฐานราก

ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการ U2T การพัฒนาเศษรฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.สุรัสวดี สมนึก หัวหน้าหน่วยโภชนาการทางการกีฬา ได้นำนิสิตทำกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ชาวบ้าน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในครั้งนี้ได้นำเสนอการแปรรูปมะนาวที่เป็นสินค้าการเกษตรที่ขึ้นชื่อของ อ.ไทรโยค เพื่อให้เก็บไว้จำหน่ายได้นานและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตตทางการเกษตร ภายใตต้โครงการ U2T และการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ชุมชนตามนโยบาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ

Recommended Post

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image