มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

น้อง ๆ นักเรียนที่ผ่าน TCAS1 ทั้ง 2 รอบ Add Line OpenChat ของคณะฯ

น้อง ๆ นักเรียนที่ผ่าน TCAS1 ทั้ง 2 รอบ Add Line OpenChat ของคณะฯ

Related Articles