Introducing

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS66
รับสมัครทุกแผนการเรียน

ปีการศึกษา 2566 วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตร  รับไม่จำกัดแผนการเรียน ทุก TCAS สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-0113 ต่อ 3073
ระบบสมัครระเบียบรับสมัคร

Introducing

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

รอบที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 27 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-579-0113 ต่อ 3075 คุณวรวิทย์ พุ่มแพง
ระบบสมัครออนไลน์ระเบียบการ

การสมัครเข้ารับการศึกษา

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS66 ไม่จำกัดแผนการเรียน

กลุ่มสาขาที่เปิดให้เลือกเรียน

 • กลุ่มวิชาการจัดการการกีฬา
 • กลุ่มวิชาผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเป็นผู้ฝึกสอนและสมรรถนะทางการกีฬา
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

TCAS 1 : รอบ Portfolio

รับทั้งหมด 83 ที่นั่ง
[วิทยาเขตกำแพงแสนจะมี 2 รอบ: TCAS1.1/ TCAS 1.2 ]
 • TCAS1.1
  • รับสมัครออนไลน์: 1-22 พ.ย.65
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 28 พ.ย.65
  • สอบสัมภาษณ์ (Online): 30 พ.ย.65
  • ประกาศผลการคัดเลือก: 2 ธ.ค.65
 • TCAS 1.2
  • รับสมัครออนไลน์: 13 ธ.ค.65-9 ม.ค.66
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 18 ม.ค.66
  • สอบสัมภาษณ์ (Online): 27 ม.ค.66
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์: 30 ม.ค. 66

**ทั้งสองรอบยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com: 7 - 8 ก.พ. 66
**มก.กพส.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS1 : 17 ก.พ.66

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
▫️คะแนนส่วนของ Portfolio 70% ความสามารถพิเศษ ประวัติผลงาน/กิจกรรม เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่เลือกเรียน ไม่มีสอบข้อเขียน
▫️คะแนนส่วนผลการเรียน 30% 
▫️คะแนนเฉลี่ย 5 ภาคสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ และ 6 ภาคสำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว

TCAS 3 : รอบ Admission

 รับทั้งหมด 44 ที่นั่ง
 • รับสมัครออนไลน์ : 7-13 พ.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ (1) : 20 พฤษภาคม 66
**ยืนยันสิทธิ์ mytcas.com (ครั้ง 1): 20 - 21 พ.ค.66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ (2) : 26 พ.ค.66 (ระบบยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติ)
**มก.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS 3: 6 มิ.ย.66 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 2 รายวิชาดังนี้
 • คะแนน TGAT
 • A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
***เลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ***

TCAS 2 : รอบ Quota

รับทั้งหมด 25  ที่นั่ง
 • รับสมัครออนไลน์ : 16 ก.พ.- 22 มี.ค.66
 • มก.ดึงผลคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level: 17 เม.ย.66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 21 เม.ย.66
 • สอบสัมภาษณ์ (ติดตามวิธีการอีกครั้ง): 26 เม.ย.66
 • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์: 28 เม.ย.66
**ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com: 4-5 พ.ค. 66
**มก.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์: TCAS2 : 9 พ.ค.66

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 2 รายวิชาดังนี้
 • คะแนน TGAT
 • A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่

ดลนภา การักษ์
ดลนภา การักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร. 0-2579-0113 ต่อ 3073
ศรีสุดา แซ่ตั้ง
ศรีสุดา แซ่ตั้งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-34-355-258 ต่อ 109

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เอก

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS03 แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว จะแจ้งรายละเอียดและกำหนดรับสมัครต่อไป 5 Download
XS04 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 3 Download 10 Download
XS06 การจัดการการกีฬา 5 Download 10 Download

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image