หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (ใช้กับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป)

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

ชื่อเต็ม        วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
ชื่อย่อ         วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
ชื่อเต็ม        Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)
ชื่อย่อ          B.S. (Sports and Exercise Science)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
               1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า              30   หน่วยกิต
                  -  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                               ไม่น้อยกว่า         5    หน่วยกิต
                  -  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ      ไม่น้อยกว่า        3    หน่วยกิต
                  -  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร               ไม่น้อยกว่า        13   หน่วยกิต
                  -  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า         6   หน่วยกิต
                  -  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า         3   หน่วยกิต
              2)  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า                  84  หน่วยกิต
                  - วิชาเฉพาะบังคับ                                                             60   หน่วยกิต
                  - วิชาเฉพาะเลือก      ไม่น้อยกว่า                                       24   หน่วยกิต
               3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                   6 หน่วยกิต

รายละเอียดวิชา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1)  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                                        ไม่น้อยกว่า        5    หน่วยกิต

          01175XXX      กิจกรรมพลศึกษา                                                             1(0-2 -1)

          (Physical Education Activities)  

            และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ               ไม่น้อยกว่า        3    หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                       ไม่น้อยกว่า       13   หน่วยกิต

          01355xxx     ภาษาอังกฤษ                                                                  9( - -  )

                          - วิชาภาษาไทย                                                                    3( -  - )     

                          - วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์                     ไม่น้อยกว่า       1( - -  )  

1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก           ไม่น้อยกว่า       6   หน่วยกิต

          01999111       ศาสตร์แห่งแผ่นดิน                                                             2(2-0-4)

                    (Knowledge of the Land)

          02999144       ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย                               1(1-0-2)

                    (Life Skills For Undergraduate Student)

และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                                 ไม่น้อยกว่า         3   หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

  • วิชาเฉพาะบังคับ                    60      หน่วยกิต

02301111**    จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย               2(2-0-4)

                       (Ethic in Sports and Exercise Science)

02301113       ชีวเคมีเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                         3(3-0-6)

                      (Fundamental Biochemistry for Sports Science)

02301121      พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                           3(2-2-5)

                      (Anatomical Basis in Sports Science)

02301122      พื้นฐานสรีรวิทยาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                     3(2-2-5)

                     (Physiological Basis in Sports Science)

02301131**    จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น                                                                3(2-2-5)

                     (Introduction to Sports Psychology)

02301149*      การเคลื่อนไหวพื้นฐานในกีฬาทางน้ำและกรีฑา                              2(1-2-3)

                       (Basic Movement for Aquatic Sports and Athletics)

02301171**    โภชนาการพื้นฐานเพื่อสุขภาพและกีฬา                                            3(3-0-6)

                       (Basic Nutrition for Health and Sports)

02301181**    การจัดการกีฬาเบื้องต้น                                                                   3(3-0-6)

                      (Introduction to Sports Management)

02301215*     วิทยาศาสตร์ข้อมูลทางการกีฬา                                                       2(1-2-3)

                        (Data Science for Sports)

02301221      สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย                                         3(2-2-5)

                      (Sport and Exercise Physiology)

02301222**    การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกาย                          3(2-2-5)

                       (Physical Fitness Testing and Assessment)

02301241**    หลักวิทยาศาสตร์ของการเสริมสร้างความแข็งแรงและ                   2(2-0-4)

สมรรถภาพทางกาย                

                        (Scientific Principles of Strength and Conditioning)

02301242**  การฝึกด้วยน้ำหนัก                                                                          2(1-2-3)

                       (Weight Training)

02301261**    กีฬากับการแพทย์เบื้องต้น                                                               3(2-2-5)

                       (Introduction to Sports and Medicine)

02301314**   สถิติประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย           3(3-0-6)

                      (Application Statistics for Sports and Exercise Science)

02301344      เทคนิคการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย                                       2(1-2-3)

                     (Technique of Sport and Exercise Instruction)

02301351**    ชีวกลศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น                                                          3(2-2-5)

                      (Introduction to Biomechanics in Sport)                 

02301491     ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย         3(3-0-6)

                      (Research Methods in Sports and Exercise Science)

02301492**  โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย           1(0-3-2)

               (Project Research in Sports and Exercise Science)

02301493**    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                   4(0-12-6)

                        และการออกกำลังกาย

                      (Practicum in Sports and Exercise Science)

02301497**    สัมมนา                                                                      1

                     (Seminar)

02301499**    การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย             6(0-24-12)

                     (Internship in Sports and Exercise Science)

* รายวิชาเปิดใหม่

** รายวิชาปรับปรุง

  • วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า                    24      หน่วยกิต
          ให้เลือกเรียนจากสาขาใดสาขาหนึ่งต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

สาขาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

02301148       การออกกำลังกายในน้ำ                                                                     2(1-2-3)

                       (Aquatic Exercise)

02301316      โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ                                             2(1-2-3)

                        (Health Promotion Program for Elderly)

02301317      โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน                                  2(1-2-3)

                       (Health Promotion Program for Overweight)

02301346      ทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน   2(1-2-3)

                        (Movement Skill and Physical Fitness for Children and Youth)

02301352*      การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเบื้องต้นและการฟื้นฟู                              3(2-2-5)

                        (Basic Movement Analysis and Rehabilitation)

02301363**    ธาราบำบัดและการฟื้นฟูแบบบูรณาการ                                             3(2-2-5)

                        (Aquatic Therapy and Integrated Rehabilitation)

02301364     การบาดเจ็บจากการกีฬาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ                                3(2-2-5)

                       (Sports Injury and Rehabilitation)

02301365     แพทย์ทางเลือกสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา                                          2(1-2-3)

                       (Alternative Medicine for Sports Science)                  

02301386*     ศิลปะการขายสำหรับธุรกิจกีฬา                                                          2(2-0-4)

                       (Salesmanship in Sports Business)

02301462     การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา                                                                 2(1-2-3)

                      (Massage for Health and Sport)

02301498**    ปัญหาพิเศษ                                                                                        1-2

                      (Special Problems)

 

* รายวิชาเปิดใหม่

** รายวิชาปรับปรุง

สาขาการจัดการการกีฬา

02301283**   การตลาดกีฬาเบื้องต้น                                                                 3(3-0-6)

                        (Introduction to Sport Marketing)

02301284    การจัดการการบัญชีและการเงินเบื้องต้นในองค์กรกีฬา                  2(2-0-4)

                       (Introduction to Accounting and Financial Management

                       in Sport Organizations)  

02301285      สังคมวิทยาการกีฬาและโอลิมปิกศึกษา                                         2(2-0-4)

                        (Sports Sociology and Olympic Education)

02301381       การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์การกีฬา                                  2(2-0-4)

                       (Sports Promotion and Public Relations)

02301382**    การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา                           2(2-0-4)

                         (Sport Facility Management)

02301383**    การจัดการรายการกีฬา                                                              3(2-2-5)

                         (Sport Event Management)

02301384**    นันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา                                        3(2-2-5)                                 

                       (Recreation and Sports Tourism)

02301385*    ผู้ประกอบการธุรกิจกีฬาสตาร์ทอัพ                                             2(1-2-3)

                      (Sports Business Entrepreneur Startup)

02301386*    ศิลปะการขายสำหรับธุรกิจกีฬา                                                   2(2-0-4)


                       (Salesmanship in Sports Business)

02301481*    การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการกีฬา                                       2(2-0-4)

                       (Managing Human Resources in Sport)

02301498**    ปัญหาพิเศษ                                                                                1-2

                      (Special Problems)

 

สาขาผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล

02301148   การออกกำลังกายในน้ำ                                                                    2(1-2-3)

                    (Aquatic Exercise)

02301212   พื้นฐานการเต้นแอโรบิก                                                                    2(1-2-3)

                    (Basic Aerobic Dance)

02301213    กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                             2(1-2-3)

                    (Exercise Activity for Health)

02301214    ผู้สอนโยคะเพื่อสุขภาพ                                                                     2(1-2-3)                            

                    (Yoga Instructor for Health)

02301232   การเรียนรู้ทางการเคลื่อนไหว                                                            2(2-0-4)

                    (Motor Learning)

02301313**   ผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกายแบบกลุ่ม                                        2(1-2-3)

                      (Group Exercise Activies Leader)

02301315     การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลและการออกแบบโปรแกรม                   2(1-2-3)

     การออกกำลังกาย

                   (Personal Trainer and Exercise Program Design)

02301316  โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ                                            2(1-2-3)

                   (Health Promotion Program for Elderly)

02301317   โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน                               2(1-2-3)

                   (Health Promotion Program for Overweight)

02301318*    การออกกำลังกายที่ทันสมัย                                                            2(0-4-2)

                   (Modern Exercises)     

02301333     แรงจูงใจในการออกกำลังกายและสุขภาวะทางจิต                          2(2-0-4)                              

                       (Exercise Motivation and Mental Well-Being)

02301386*   ศิลปะการขายสำหรับธุรกิจกีฬา                                                     2(2-0-4)

                    (Salesmanship in Sports Business)

02301412    ทักษะการสื่อสารในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ                 2(2-0-4)

การออกกำลังกาย

                    (Skill of Communication in Sports and Exercise Science)

02301498**    ปัญหาพิเศษ                                                                                    1-2

                      (Special Problems)

สาขาวิทยาศาสตร์การเป็นผู้ฝึกสอนและสมรรถนะทางการกีฬา

02301148      การออกกำลังกายในน้ำ                                                                       2(1-2-3)

                       (Aquatic Exercise)

02301232     การเรียนรู้ทางการเคลื่อนไหว                                                               2(2-0-4)

                      (Motor Learning)

02301332    การฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา                                                       2(1-2-3)

                     (Psychological Skill Training in Sport)

02301343**  เทคนิคการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกาย     2(1-2-3)

                      (Exercise Technique for Strength and Conditioning)

02301345     การวิเคราะห์การแข่งขันและความสามารถทางการกีฬา                      2(1-2-3)

                    (Match and Sports Peformance Analysis)

02301346    ทักษะการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กและเยาวชน   2(1-2-3)

                    (Movement Skill and Physical Fitness for Children and Youth)

02301347*  การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแรง            2(1-2-3)

                     และสมรรถภาพทางกาย                

                     (Program Design for Strength and Conditioning)

02301386*    ศิลปะการขายสำหรับธุรกิจกีฬา                                                        2(2-0-4)

                      (Salesmanship in Sports Business)

 02301412    ทักษะการสื่อสารในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ                    2(2-0-4)

การออกกำลังกาย

                     (Skill of Communication in Sports and Exercise Science)

02301441*    การฝึกปฏิบัติงานด้านผู้ฝึกสอนกีฬา                                                  2(0-4-2)

(Practical Sports Coaching)

02301498**   ปัญหาพิเศษ                                                                                      1-2

                      (Special Problems)

และ/หรือให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือนอกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จากรายวิชาต่อไปนี้

01134111      หลักการตลาด                                                             3(3-0-6)

                     (Principle Marketting)

01134354     ศิลปะการขาย                                                          3(3-0-6)

                      (Salesmanship)                             

02301141      กีฬาแร็กเกต                                                              2(1-2-3)

                      (Racket Sport)

02301142      กีฬาทีม                                                                     2(1-2-3)

                      (Team Sport)

02301143     กีฬาต่อสู้                                                                     2(1-2-3)

                     (Combative Sport)

02301145      กีฬาทางน้ำ                                                                 2(1-2-3)

                   (Aquatic Sport)

02301146    กีฬาไทยพื้นเมือง                                                           2(1-2-3)

                   (Thai Traditional Sport)

02301147     กีฬาผจญภัย                                                               2(1-2-3)

                      (Adventure Sport)

02301243    การเป็นผู้ฝึกกีฬาแร็กเกต                                              2(1-2-3)

                     (Coaching in Racket Sport)

02301244    การเป็นผู้ฝึกกีฬาทีม                                                     2(1-2-3)

                    (Coaching in Team Sports)

02301245    การเป็นผู้ฝึกกีฬาต่อสู้                                                      2(1-2-3)

                    (Coaching in Combative Sport)   

02301311      เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                               2(1-2-3)

                      (Sport Science Technology)

02301312      การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา       2(1-2-3)

                      (Computer Application in Sports Science)    

02301331      จิตวิทยาสังคมการกีฬา                                                    2(2-0-4)

                      (Social Psychology in Sport)  

02301496**     เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย             1-3

                       (Selected Topics in Sports and Exercise Science)

** รายวิชาปรับปรุง

แผนการเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

                                                       จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

01999111   ศาสตร์แห่งแผ่นดิน                                                                   2(2-0-4)

02301113   ชีวเคมีเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                 3(3-0-6)

02301121   พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                  3(2-2-5)

02301149   การเคลื่อนไหวพื้นฐานในกีฬาทางน้ำและกรีฑา                      2(1-2-3)

02301181   การจัดการกีฬาเบื้องต้น                                                          3(3-0-6)

02999144   ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย                                      1(1-0-2)

01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา                                                                    1(0-2-1)

01355xxx    ภาษาอังกฤษ                                                                         3( - - )

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาไทย)                  3( - - )

                                                                                                รวม    21( - - )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

                                                                                         จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

02301221   สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย                                                          3(2-2-5)

02301241   หลักวิทยาศาสตร์ของการเสริมสร้างความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกาย       2(2-0-4)

01355xxx    ภาษาอังกฤษ                                                                                                    3( - - )

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                                                                              3( - - )

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ                                                             3( - - )

วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                                     2( - - )

วิชาเลือกเสรี                                                                                                                         3( - - )

                                                                                               รวม                      19( - - )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

                                                                                         จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

02301314   สถิติประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                     3(3-0-6)

02301344   เทคนิคการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย                                                2(1-2-3)

02301351   ชีวกลศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น                                                                     3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองและพลเมืองโลก                                                         3(  - -  )

วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                               6(  -)

                                                                                        รวม                     17(  - -  )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

                                                                                         จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

02301492   โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                             1(0-3-2)

02301493   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย     4(0-12-6)   

วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                                        2( - - )

                                                                                                               รวม                7( - - )

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

                                                                               จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

02301111   จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                         2(2-0-4)

02301122   พื้นฐานสรีรวิทยาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา                                             3(2-2-5)

02301131   จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น                                                                         3(2-2-5)

02301171   โภชนการพื้นฐานเพื่อสุขภาพและกีฬา                                                      3(3-0-6)

01355xxx    ภาษาอังกฤษ                                                                                          3( - - )

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์)             1( - - ) 

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                                                                             3( - - )

วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                           2( - - )

                                                                                    รวม                         20 ( - - )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

                                                                                         จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

02301215      วิทยาศาสตร์ข้อมูลทางการกีฬา                                                              2(1-2-3)

02301222  การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกาย                                       3(2-2-5)

02301242  การฝึกด้วยน้ำหนัก                                                                                     2(1-2-3)

02301261   กีฬากับการแพทย์เบื้องต้น                                                                          3(2-2-5)

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                                                                                 1(  - - )

วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                              4( -  - )

วิชาเลือกเสรี                                                                                                                   3(  - - )

                                                                                                รวม                    18( - - )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

                                                                                         จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

02301491   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                   3(3-0-6)

02301497   สัมมนา                                                                                                        1

วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                                8( -  - )

                                                                                             รวม                      12( - - )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

                                                                                         จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

02301499   การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                       6(0-24-12)

                                                                                                         รวม                        6(0-24-12 )

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image