ข้อมูลค่าใช้จ่ายหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปริญญาตรี

ภาคปกติ

ปริญญาตรี

ภาคพิเศษ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

3,500* บาท/เทอม ค่ารักษาสภาพนิสิต
2,500* บาท/เทอม ค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
*ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

฿16,300*/ภาค

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อเทอม
5,000 บาท/เทอม ค่ารักษาสภาพนิสิต
3,700 บาท/เทอม ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
19,300 บาท/เทอม ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย
8,000 บาท/เทอม ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ
10,000* บาท/เทอม ค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน
*ค่าธรรมเนียมสำหรับภาคฤดูร้อน

฿31,000/ภาค

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อเทอม
21,700 บาท/เทอม สำหรับภาคแรกที่เข้าศึกษา
18,500 บาท/เทอม สำหรับภาคการศึกษาต่อไป

฿21,700

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อเทอม
25,600 บาท/เทอม สำหรับภาคแรกที่เข้าศึกษา
24,400 บาท/เทอม สำหรับภาคการศึกษาต่อไป

฿25,600

การเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่สามารถเบิกต้นสังกัด

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image