การสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การสรรหา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วาระปี พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการ สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ภายในเวลา 15.30 น. ซึ่งผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามรายละเอียด ในประกาศคณะกรรมการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kucouncil.ku.ac.th

แผนระยะเวลาการสรรหาคณบดี

21 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

21 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565

29 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

13 ธันวาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

13 ธันวาคม 2565

16 ธันวาคม 2565

ส่งหนังสือเชิญผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาที่ผ่านการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัตินำเสนอแนวทางการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้ปฏิบัติงานในคณะ

23 ธันวาคม 2565

1.คณะกรรมการสรรหาประชุม รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการพร้อมกับบุคลากร และฟังการตอบข้อซักถามจากบุคลากรในคณะ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.ส่งแบบแสดงความคิดเห็นให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะ แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ผ่าน QR CODE

23 ธันวาคม 2565

30 ธันวาคม 2565

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นผ่าน QR Code เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เวลา 16.0 น.

10 มกราคม 2566

คณะกรรมการสรรหาประชุม เพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครใจ ตามกรอบเวลาที่คณะกรรมการกำหนดเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผล

10 มกราคม 2566

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image