หลักสูตรระดับปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย

Master of Science Program in Sports and Exercise Science

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย

Master of Science Program in Sports and Exercise Science

ชื่อเต็ม        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย)
ชื่อย่อ         วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย)
ชื่อเต็ม        Master of Science (Sports and Exercise Science
ชื่อย่อ          M.S. (Sports and Exercise Science)

แผน ก แบบ ก 2 
              จํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
               ก. วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
                       
  - สัมมนา                                  2 หน่วยกิต 
                          - วิชาเอกบังคับ                        6 หน่วยกิต 
                          - วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต       

               ข. วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image