หลักสูตรระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 

(Sports and Exercise Science) 

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย

Doctor of Philosophy Program in Sports and Exercise Science

ชื่อเต็ม       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย)
ชื่อย่อ         ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย)
ชื่อเต็ม        (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย) 
Doctor of Philosophy (Sports and Exercise Science)
ชื่อย่อ          Ph.D. (Sports and Exercise Science)

แบบ 1.1
              จํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
               ก. วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                       
  - สัมมนา                                  4 หน่วยกิต 
                          - วิชาเอกบังคับ                         4 หน่วยกิต     

               ข. วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image