บริการของเรา

ข้อมูลและการบริการสำหรับนิสิตเก่า

บริการด้านการศึกษา

บริการระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

ระบบส่งเสริมการมีงานทำ

ประกาศรับสมัครงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบขอเอกสารทางการศึกษา

ใบอนุมัติปริญญา Transcript ใบรับรองการเป็นนิสิต ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร
ระเบียบการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ของกองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. คุณสมบัติผู้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          1.1 ต้องเป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นสมาชิกของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          1.2 ต้องเป็นผู้เจ็บป่วยหรือประสบภัยพิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2
          1.3 ต้องมีอาจารย์หรือนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การรับรอง พร้อมทั้งส่งเอกสาร แบบฟอร์มการให้ความช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ผู้ป่วยลงนาม หรือประทับตรานิ้วมือยินยอมขอรับความช่วยเหลือ

2. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
          กรณีที่ 1 ทุพพลภาพ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต สูญเสียอวัยวะฯลฯ หรือ เจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ให้การช่วยเหลือ ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

          กรณีที่ 2 บุตร ธิดา ที่ยังคงศึกษาอยู่ ของผู้ป่วยกรณีที่ 1 ให้บุตร ธิดา ได้รับการสงเคราะห์ ไม่เกิน 3 คน คนละ 3,000 บาท / เดือน จนกว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          กรณีที่ 3 ประสบภัยพิบัติร้ายแรง เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ ให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

***สามารถดาวน์โหลดเอกสารขอความช่วยเหลือได้ที่นี่

>

บริการทางสารสนเทศ

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ และบริการดิจิทัล

KU Web mail

บริการอีเมลล์ทางการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนิสิต

บริการ Account

บริการ Username Password สำหรับใช้บริการ Internet และระบบสารสนเทศ
ศิษย์เก่า ขอมีบัญชีโดยเข้าไป Activate ที่ https://accounts.ku.ac.th  เลือก ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล  โดย เตรียมข้อมูลดังนี้
  • รหัสบัตรประชาชน
  • นามสกุลภาษาอังกฤษ สะกดให้ตรงกับในฐานข้อมูลที่เคยกรอกไว้ ถ้าไม่ตรงจะไม่พบข้อมูล
  • รหัสนิสิตไม่ต้องใส่ b หรือ g นำหน้า
  • เลือก Type เป็น Alumni และให้เข้าไป Activate เพื่อการใช้งาน โดยกำหนดรหัสผ่านตามข้อกำหนด ตั้งคำถาม / คำตอบ และอีเมลสำหรับกู้คืนรหัสผ่าน (Recovery email)
  • เข้าใช้งาน KU E-mailForLife ได้ที่ http://mail.ku.th

**หมายเหตุ หาก Activate ไม่สำเร็จ ให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ที่นี่  โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการตอบกลับ ได้จากอีเมลของผู้ใช้งานที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่ (แบบฟอร์มที่ 012) และยื่นที่จุดบริการ HELPDESK ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
See all posts

Link ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

01

กองบริหารการศึกษา
a

02

กองบริหารกิจการนิสิต
a

03

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ (หอสมุด)
a

04

สืบค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์ จากห้องสมุด
a

05

ตรวจสอบหนี้สินก่อนจบการศึกษา (หอสมุด)
a

06

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
a

07

สำนักหอสมุด บางเขน
a

08

สำนักบริหารการศึกษา บางเขน
a

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image