บริการของเรา

ข้อมูลและการบริการสำหรับนิสิตปริญญาตรี

บริการด้านการศึกษา

บริการระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

ระบบลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียน ผลการเรียน Add/Drop ผ่านระบบ my.ku.th

ระบบขอเงินคืน

สำรองจ่าย กยศ. A 15 หน่วยกิต ผลงานดีเด่น ชำระซ้ำซ้อน พ้นสภาพ ชำระเงินแต่ไม่ลงทะเบียนเรียน ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ระบบประเมินการเรียนการสอน

สำหรับประเมินการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ

ระบบขอเอกสารทางการศึกษา

ใบอนุมัติปริญญา Transcript ใบรับรองการเป็นนิสิต ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร

ระบบยื่นขอจบการศึกษา

ยื่นคำร้องออนไลน์ขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

ระบบจองหอพักออนไลน์

จองหอพักในมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลา

>

บริการทางสารสนเทศ

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ และบริการดิจิทัล

KU Web mail

บริการอีเมลล์ทางการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนิสิต

บริการ Account

บริการ Username Password สำหรับใช้บริการ Internet และระบบสารสนเทศ

คู่มือการเชื่อมต่อ WIFI KUWIN

วิธีการเชื่อมต่อ WiFI KUWIN ผ่านโทรศัพท์ SmartPhone Notebook และ Tablet

การแก้ปัญหากรณีใช้งาน Internet WIFI ไม่ได้

แก้โดยปิดการ random MAC Address ของเครื่องดูวิธีการจาก Link
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้งาน Software ทางการศึกษษที่ผิดลิขสิทธิ์ และสนับสนุนให้ใช้งานโปรแกรมทางการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาให้
Image
บริการ Download KU

บริการ Download KU

ESET Endpoint Security / Adobe Creative Cloud
บริการ Office 365

บริการ Office 365

บริการ Microsoft office  365 โดยใช้ Account @live.ku.th ในการเข้าใช้งานและติดตั้งโปรแกรม
บริการระบบ Windows และ Office

บริการระบบ Windows และ Office

บริการ Software ติดตั้ง Windows 10 และ Office 2019  (รหัสผ่าน S0ftw@reKU00)
MATLAB ลิขสิทธิ์แท้ ฟรี

MATLAB ลิขสิทธิ์แท้ ฟรี

สามารถดาวน์โหลดได้ทุกโมดูลโดยใช้ Account @ku.th ในการดาวน์โหลด

บริการเอกสารและข้อมูลที่ควรทราบ

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.
ข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่นิสิตควรทราบ
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
การให้เกรดของทางมหาวิทยาลัย
คู่มือนิสิต วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2565
การโอนย้ายหน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

02

ภาคพิเศษ  31,000 บาท/ภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนิสิต  5,000 บาท/ภาคการศึกษา(กรณีลาพักการศึกษา)
ค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน 10,000 บาท/ภาคการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Link ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

01

กองบริหารการศึกษา
a

02

กองบริหารกิจการนิสิต
a

03

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ (หอสมุด)
a

04

สืบค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์ จากห้องสมุด
a

05

ตรวจสอบหนี้สินก่อนจบการศึกษา (หอสมุด)
a

06

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
a

07

สำนักหอสมุด บางเขน
a

08

สำนักบริหารการศึกษา บางเขน
a

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image