บริการของเรา

ข้อมูลและการบริการสำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย

บริการด้านการศึกษา

บริการระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย

ระบบฐานข้อมูลประวัตินิสิตและการทำวิทยานิพนธ์

ระบบติดตามคำร้องนิสิต

ระบบบันทึกและติดตามงาน (WRTS)

ระบบอักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน

ส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ระบบบริการข้อมูลระดับบัณฑิต

ระบบบริการข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา - Grad Data Service (GDS)

ระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษา

สามารถใช้ลายมือชื่อดิจิทัลและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเครือข่ายนนทรีลงนามในเอกสารคําร้อง

ระบบ iThesis

INTEGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM

ระบบขอจบการศึกษา

ระบบจัดทำคำร้องเพื่อขอจบการศึกษา

ระบบสืบค้นการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์

การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบลงทะเบียนเรียน

สารสนเทศนิสิต / ลงทะเบียนเรียน / Add/ Drop
Image
See all posts

>

บริการทางสารสนเทศ

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ และบริการดิจิทัล

KU Web mail

บริการอีเมลล์ทางการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนิสิต

บริการ Account

บริการ Username Password สำหรับใช้บริการ Internet และระบบสารสนเทศ

คู่มือการเชื่อมต่อ WIFI KUWIN

วิธีการเชื่อมต่อ WiFI KUWIN ผ่านโทรศัพท์ SmartPhone Notebook และ Tablet

การแก้ปัญหากรณีใช้งาน Internet WIFI ไม่ได้

แก้โดยปิดการ random MAC Address ของเครื่องดูวิธีการจาก Link
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้งาน Software ทางการศึกษษที่ผิดลิขสิทธิ์ และสนับสนุนให้ใช้งานโปรแกรมทางการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาให้
Image
บริการ Download KU

บริการ Download KU

ESET Endpoint Security / Adobe Creative Cloud
บริการ Office 365

บริการ Office 365

บริการ Microsoft office  365 โดยใช้ Account @live.ku.th ในการเข้าใช้งานและติดตั้งโปรแกรม
บริการระบบ Windows และ Office

บริการระบบ Windows และ Office

บริการ Software ติดตั้ง Windows 10 และ Office 2019  (รหัสผ่าน S0ftw@reKU00)
MATLAB ลิขสิทธิ์แท้ ฟรี

MATLAB ลิขสิทธิ์แท้ ฟรี

สามารถดาวน์โหลดได้ทุกโมดูลโดยใช้ Account @ku.th ในการดาวน์โหลด

บริการเอกสารและข้อมูลที่ควรทราบ

>


แบบฟอร์มอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย


เอกสาร รายละเอียด
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย

บริการด้านทุนการศึกษา การสอบ

01

ทุนการศึกษา
a

02

การสอบภาษาต่างประเทศ
a

03

การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ
a

04

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
a

05

โครงการวิทยานิพนธ์
a

06

การพิมพ์วิทยานิพนธ์
a

07

การส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์/หลักฐานประกอบการสำเร็จการศึกษา
a

08

การรับเล่มปกแข็งและซีดีวิทยานิพนธ์
a

09

การศึกษาค้นคว้าอิสระส่งหลักฐานประกอบการสำเร็จการศึกษา
a

10

การรับเล่มปกแข็งและซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ
a

Link ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

01

กองบริหารการศึกษา
a

02

กองบริหารกิจการนิสิต
a

03

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ (หอสมุด)
a

04

สืบค้นหนังสือ วิทยานิพนธ์ จากห้องสมุด
a

05

ตรวจสอบหนี้สินก่อนจบการศึกษา (หอสมุด)
a

06

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
a

07

สำนักหอสมุด บางเขน
a

08

สำนักบริหารการศึกษา บางเขน
a

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image