บริการของเรา

ข้อมูลและการบริการสำหรับผู้ปกครอง

บริการด้านการศึกษา

บริการระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง

ระบบรายงานผลการเรียน

ระบบสารสนเทศรายงานผลการเรียนนิสิตให้กับผู้ปกครองนิสิต

ระบบขอเอกสารทางการศึกษา

ใบอนุมัติปริญญา Transcript ใบรับรองการเป็นนิสิต ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร
See all posts

สวัสดิการสำหรับนิสิตปัจจุบัน

สวัสดิการสำหรับนิสิตเก่า

ค่ารักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

นิสิตระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนที่ประสบอุบัติเหตุ ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ สัตว์ทำร้าย ไส้ติ่งอักเสบ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

 • กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล) เบิกได้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท

 • กรณีเป็นผู้ป่วยใน (นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล) เบิกได้ตามจริงไม่เกิน 8,000 บาท

 • แบบฟอร์มใบขอเบิกเงินและใบสำคัญรับเงิน (Download)

 • ใบเสร็จรับเงิน

 • ใบรับรองแพทย์

 • สำเนาบัตรนิสิต

 • สำเนาในเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน (KU2)

 • หน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนิสิต หรือ Application SCB Easy ที่แสดงชื่อและเลขบัญชีครบทุกตัว

ให้นิสิตส่งเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องผ่านทาง Google Form (Link ส่งเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง) และทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-mail ที่นิสิตแจ้ง

เมื่อได้รับการแจ้งกลับให้นิสิตส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ มายัง คุณบังอร บรรณจิรกุล กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ช่วยเหลือค่าตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นิสิตระดับปริญญาตรี มีความเสี่ยงจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบิกจ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Real-time PCR) อัตราจริงไม่เกินภาคการศึกษาละ 2,200 บาท โดยได้รับการพิจารณารับรองจากคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะต้นสังกัด

 • แบบฟอร์มใบขอเบิกเงินและใบสำคัญรับเงิน (Download)

 • คำรับรองขอตรวจ COVID-19 โดยผ่านคณะต้นสังกัด (ดาวโหลดหนังสือรับรองขอตรวจ COVID-19)

 • ใบเสร็จรับเงิน

 • ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบรายงานผลการตรวจ

 • สำเนาบัตรนิสิต

 • สำเนาในเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน (KU2)

 • หน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนิสิต หรือApplication SCB Easy ที่แสดงชื่อและเลขบัญชีครบทุกตัว

ให้นิสิตส่งเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องผ่านทาง Google Form (Link ส่งเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง) และทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-mail ที่นิสิตแจ้ง

เมื่อได้รับการแจ้งกลับให้นิสิตส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ มายัง คุณบังอร บรรณจิรกุล กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ค่ารักษาพยาบาล กรณีตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นิสิตระดับปริญญาตรี กรณีนิสิตตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเข้ารับการรักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 10,000 บาท

 • แบบฟอร์มใบขอเบิกเงินและใบสำคัญรับเงิน (Download)

 • ใบเสร็จรับเงิน

 • ใบรับรองแพทย์

 • สำเนาบัตรนิสิต

 • สำเนาในเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน (KU2)

 • หน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนิสิต หรือ Application SCB Easy ที่แสดงชื่อและเลขบัญชีครบทุกตัว

ให้นิสิตส่งเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องผ่านทาง Google Form (Link ส่งเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง) และทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับทาง E-mail ที่นิสิตแจ้ง

เมื่อได้รับการแจ้งกลับให้นิสิตส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ มายัง คุณบังอร บรรณจิรกุล กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ระเบียบการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ของกองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. คุณสมบัติผู้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          1.1 ต้องเป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นสมาชิกของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          1.2 ต้องเป็นผู้เจ็บป่วยหรือประสบภัยพิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2
          1.3 ต้องมีอาจารย์หรือนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การรับรอง พร้อมทั้งส่งเอกสาร แบบฟอร์มการให้ความช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ผู้ป่วยลงนาม หรือประทับตรานิ้วมือยินยอมขอรับความช่วยเหลือ

2. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
          กรณีที่ 1 ทุพพลภาพ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต สูญเสียอวัยวะฯลฯ หรือ เจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ให้การช่วยเหลือ ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

          กรณีที่ 2 บุตร ธิดา ที่ยังคงศึกษาอยู่ ของผู้ป่วยกรณีที่ 1 ให้บุตร ธิดา ได้รับการสงเคราะห์ ไม่เกิน 3 คน คนละ 3,000 บาท / เดือน จนกว่าจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          กรณีที่ 3 ประสบภัยพิบัติร้ายแรง เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ ให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

***สามารถดาวน์โหลดเอกสารขอความช่วยเหลือได้ที่นี่

Link ที่เกี่ยวข้อง

01

กองบริหารการศึกษา
a

02

กองบริหารกิจการนิสิต
a

03

สำนักบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ (หอสมุด)
a

04

Facebook : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
a

05

Youtube คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
a

06

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

a

07

สำนักหอสมุด บางเขน
a

08

สำนักบริหารการศึกษา บางเขน
a

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 0-2579-0113 ต่อ 3073
ภายใน 633073-3075
ฝ่าย PR: 09-1887-8863

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image