ปีการศึกษา 2566

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS66

TCAS6 สมัครได้ทุกแผนการศึกษา ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เมนู "สมัครเรียน"

Congratulations

congratulations บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

วันพระราชทานปริญญาบัตร 11 ตุลาคม 2565 "กำหนดการ"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

งาน Open House #66

พบกันได้ เร็วๆนี้ ในงานเกษตรกำแพงแสน 65 "Click รายละเอียด"

คืนสู่เหย้า

Home coming festival DEC 17,2022

Service

บริการเป็นที่ 1 ของเราด้านคุณภาพ

บริการด้านวิจัย ทดสอบ การสร้างนวัตกรรม ที่ปรึกษา สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สมบูรณ์แบบ "Click"
 • 01
  รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS66
  ปีการศึกษา 2566
 • 02
  congratulations บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
  Congratulations
 • 03
  งาน Open House #66
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม
 • 04
  Home coming festival DEC 17,2022
  คืนสู่เหย้า
 • 05
  บริการเป็นที่ 1 ของเราด้านคุณภาพ
  Service
Image
Image
Image
Image

How your study to success

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดไม่ได้วว่าจะเป็นอย่างไร...แต่เราสามารถทำมันได้ด้วยความพยายามของเรา

Image

What Do you want

Information we provide for you

เราร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Image

ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 80 KU

Image
นิสิตปัจจุบัน
>
สนใจเข้าศึกษา
>
ผู้สนใจบริการ
>
ศิษย์เก่า
>

เรื่องราวของเรา

เรื่องราวดีดีพร้อมแบ่งปัน

Image
Image

ความสำเร็จของลูกศิษย์เรา

ความสำเร็จที่สร้างได้สู่จุดหมายสูงสุด

นิสิตของเราล้วนแล้วแต่มีีความสามารถและประสบความสำเร็จตามสายงานของตนเอง
ชมคลิปความสำเร็จ

การเรียนการสอน

การเรียนการสอนแบบมันๆ ของเรา

นิสิตของเราได้เรียนจริงกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และเครื่อมือที่ทันสมัยพร้อมกับการได้ปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง คิดวิเคราะห์ และสนุกกับการเรียนจริง
ชมบรรยากาศการเรียน
Image
Image
Image
Image

ดัชนีย์ความสุขนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา @KU-HAPPY

0
To Happy

*สรุปดัชนีชี้วัดความสุขนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

Boost your skill

Boost your skill

เราสร้างหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ และจัดกิจกรรม โครงการ การอบรมให้กับนิสิตทั้งปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพให้กับนิสิต
Smart Performance

Smart Performance

เราพัฒนาทักษะต่าง ๆ ผ่านเนื้อหาของหลักสูตรและให้นิสิตได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาจริงที่ทันสมัยและฝึกปฏิบัติจริงจากอาารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นโดยตรง

เรื่องราวความสำเร็จ

เราเชื่อว่าความสามารถของเราทำให้วงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพทัดเทียมในระดับสากล และสร้างอนาคตที่ดีให้กับผู้เรียน ควบคู่กับการพัฒนาการกีฬาและสุขภาพให้ยั่งยืน

0
นิสิตปัจจุบัน

เราเพิ่มศักยภาพนิสิตด้วย Soft Skill และทักษะจากการฝึกประสบการณ์และการทำงานและวิจัยจากเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเทียบเท่านานาชาติ

0
หลักสูตร

หลักสูตรที่พัฒนามาเพื่อตอบสนองต่อสภาวะการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

Image

ผู้เชี่ยวชาญคุณภาพของเรา

เราพร้อมในเรื่องวิชาการและการบริการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการ
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุลสาขาชีวกลศาสตร์การกีฬาและการเคลื่อนไหวsiriporn.s@ku.th
Biomechanics in sports.
ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุล
ผศ.ดร.วิมลมาศ ประชากุลสาขาจิตวิทยาการกีฬาwimolmas.p@ku.th
Sport and Exercise Psychology
ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ
ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาniromlee.j@ku.th
Match Performance Analysis in Sports

เรามีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพให้แก่นิสิต จากสถาบันและองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศจนถึงระดับนานาชาติ

ข้อมูลจาก MOU กับสถาบันและสถาประกอบการ และข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี พ.ศ. 2564

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Learn Together

Ready to Learn?
Start your futurer today.

Image

“ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่ทันสมัย"

© 2022, Faculty of Sports Science, Kasetsart University.
Image

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Contact Info

ss-kps@ku.th
Ph: 034-355-218-19| 034-355-258|
02-579-0113 ต่อ 3073

Follow Us -

Image
Image
Image
Image
Image
Image