มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

ปฏิทินสำหรับนิสิตใหม่ KU84 SS22 ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินสำหรับนิสิตใหม่ KU84 SS22 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรม

TCAS-1
TCAS-2
TCAS-3

TCAS-4

ช่องทางติดต่อสอบถาม

สอบวัดผลภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ (KET1)
เพื่อจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนิสิตใหม่

7-16
พค.67

7-16
พค.67

4-11
มิย.67
11-14
มิย.67

ติดตามที่เว็บไซต์ : https://registrar.ku.ac.th/pretesteng

1. การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ทาง กองบริหารการศึกษา โทร. 034-341545-6, 061-4542505
https://isea.ku.ac.th/STDWeb โดยให้ดาเนินการดังนี้
1.1 กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านเว็บไซต์ ติดตามที่เว็บไซต์ : https://isea.ku.ac.th/STDWeb
1.2 อัพโหลดไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
1.3 อัพโหลดไฟล์รูปภาพ สาหรับทำบัตรประจำตัวนิสิต
1.4 ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีผ่านเว็บไซด์ ที่เว็บไซด์ https://accounts.ku.ac.th 
4-10
มิย.67
4-10
มิย.67
7-12
มิย.67
11-13
มิย.67
กองบริหารการศึกษา โทร. 034-341545-6, 061-4542505
Facebook: KU KPS Admission
ติดตามที่เว็บไซต์ : https://admission.kps.ku.ac.th

2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทาง https://my.ku.th

2.1 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
2.2 กรณีนิสิตใหม่ที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3-16

มิย.67

3-16

มิย.67

3-16

มิย.67

3-16

มิย.67

กองบริหารการศึกษา โทร. 034-351545-6, 0614542505
Facebook: กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแสน
กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 095-6032619
Facebook: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มก.กพส.
3. นิสิตชั้นปีที่ 1 จองหอพักผ่านระบบออนไลน์
ผ่านระบบ https://itsevice.kps.ku.ac.th/student

3-7

มิย.67

3-7

มิย.67

3-7

มิย.67

3-7

มิย.67

กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096-8096932
Facebook: งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต มก.กพส.

4. วันเปิดหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1

8 มิย.67

8 มิย.67

8 มิย.67

8 มิย.67

กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096-8096932
Facebook: งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต มก.กพส.

5. กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยฯ

10-23 มิย.67

10-23 มิย.67

10-23 มิย.67

10-23 มิย.67

กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096-8096932
Facebook: กองบริหารกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

6. โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

18-20 มิย.67

18-20 มิย.67

18-20 มิย.67

18-20 มิย.67

กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096-8096932
Facebook: กองบริหารกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
7. วันลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1
นิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษ ยืนยันผ่านเว็บไซต์ https://my.ku.th
หมายเหตุ :
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่แต่เวลา 10.00-16.00 ตามวันและเวลาที่กําหนดให้
2) กรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียนได้ในเวลาที่กำหนด สามารถลงได้อีกครั้งเวลา 18.00 - 00.00 น.

21 มิย.67

21 มิย.67

21 มิย.67

21 มิย.67

กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096-8096932
Facebook: กองบริหารกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

8. เปิดภาคเรียนการศึกษา (วันเริ่มการเรียน)

24 มิย.67

24 มิย.67

24 มิย.67

24 มิย.67

กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096-8096932
Facebook: กองบริหารกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

9. เกษตราบูชาครู

4 กค.67

4 กค.67

4 กค.67

4 กค.67

กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096-8096932
Facebook: กองบริหารกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

10. สอบกลางภาค

10-18 สค.67

10-18 สค.67

10-18 สค.67

10-18 สค.67

กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096-8096932
Facebook: กองบริหารกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง**

Related Articles