มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

เปิดรับสมัครแล้ว !! ตอนนี้ ปริญญาโทปริญญาเอก วิทย์ฯกีฬา KU

Related Articles