มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

ถ้าไม่หยุดเรียนรู้...เราก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ

ถ้าไม่หยุดเรียนรู้...เราก็จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ

Related Articles