มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

ด่วน !! วิทย์กีฬา มก. รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท / เอก สมัครได้แล้ววันนี้
Featured

ด่วน !! วิทย์กีฬาและสุขภาพ มก. รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท / เอก สมัครได้แล้ววันนี้

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา คือ อัตราเลขที่ พ.14 ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จึงขอเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้

1.  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา   

                   1.1   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทดแทนอัตราเลขที่ พ.14) จำนวน 1 อัตรา

2.  อัตราเงินเดือน

                   2.1   วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 27,500 บาท
                   2.2   วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 34,000 บาท    

3.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3.1     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตาม หมวด 1 คุณสมบัติทั่วไป และลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อที่ 6 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30ตุลาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

3.2   ผู้สมัครรับคัดเลือกจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ จากการทดสอบรายงากรใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  - TOEFL (PBT) / TOEFL (ITP)      คะแนนขั้นต่ำ 550
  - TOEFL (CBT)                           คะแนนขั้นต่ำ 213
  - TOEFL (IBT)                            คะแนนขั้นต่ำ 79-80
  - IELTS                                      คะแนนขั้นต่ำ 6.5
  - CU-TEP                                  คะแนนขั้นต่ำ 75
  - KU-EPT                                  คะแนนขั้นต่ำ 65
  - TOEIC                                    คะแนนขั้นต่ำ 700
3.3   ไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ
3.4   มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.5   สามารถเขียนโครงการวิจัยและสามารถบริหารโครงการวิจัยได้
3.6   ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3.7   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งงานการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรร
3.8   มีจริยธรรมความตั้งใจ ทุ่มเททำงานให้คณะฯ และสามารถทำงานในวันหยุดราชการได้
3.9   ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

4.1   ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและ ลงนามด้วยลายมือของตนเอง
4.2   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
4.3   สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ
4.4   สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ KU-EPT กรณีที่มิได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
4.5   สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่า สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น
4.6   เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการผ่านงาน สำเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมิลำเนาขชองผู้สมัคร เป็นต้น .
4.7   สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนและใบกองเกินทหาร (ใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)  
4.8   ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน
4.9   หนังสือรับรองที่มีผู้รับรอง ซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดาและมารดา พี่น้องร่วมบิดา พี่น้องร่วมมารดา จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับรอง)
 

5.   ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ให้ผู้สมัครรับคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งละ 500.-บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น

6.   เงื่อนไขการรับสมัคร

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบรับสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเข้าคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครและขอยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-5258 ต่อ 100 และที่ www.ss.kps.ku.ac.th

8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 5 สิงหาคม 2567 ณ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และที่ www.ss.kps.ku.ac.th

9.  กระบวนการคัดเลือก

9.1   วิธีการคัดเลือก

 9.1.1  สาธิตการสอน
 9.1.2  สอบสัมภาษณ์โดยผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องมีความรู้ ความสามารถทั่วไป ความสามารถในงาน และประสบการณ์ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชาว์ปัญญา เป็นต้น (ภายหลังจากได้รับผลการทดสอบทางจิตวิทยาแล้ว)

9.2 ผู้สมัครรับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบให้ เพื่อประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือก หรือเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคลิกภาพ หรือ การทำงาน จากนักจิตวิทยาจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง และยื่นคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์

Related Articles