มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

อนาคตเป็นสิ่งกำหนดไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไร...แต่เราสามารถ...

Related Articles