มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

ผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกฐินพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.กภ.อำพร ศรียาภัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหาร อาจารย์ ได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำไปถวาย ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับในปีนี้มียอดกฐินทั้งสิ้น 2,080,880 บาท

Image
จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้ารายงาน

Related Articles