มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

"คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ห่างไกลสโตรค" ( No Stroke for All Thais by New Gen )

ส่วนหนึ่งของทักษะที่ดีของนิสิตของเราคือการได้ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือด้านสุขภาพซึ่งนั้นเป็นจุดเด่นที่ดีของนิสิตวิทย์กีฬา KU โดยในครั้งนี้เราได้มีโอกาสให้นิสิตได้เป็นผู้นำการออกกำลังกายและวอมอัพก่อนกิจกรรมเดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

"คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ห่างไกลสโตรค"( No Stroke for All Thais by New Gen ) โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐมและ น.สพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นการรณรงค์ในรูปแบบของการทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั้งการเดิน วิ่ง และปั่น ซึ่งในครั้งนี้ ผศ.ดร.นันทวัน เทียนแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ได้้นำทีมนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเช่นกัน

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เราได้พยายามให้นิสิตของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก ๆกิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกสมรรถ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้นิสิตที่จบจากเราไปนั้นได้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้ารายงาน
  • ขอบคุณภาพ : ผศ.ดร.นันทวัน เทียนแก้ว

Related Articles