วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ KU "ก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืน"

KU Sports and Health Science : "Advancing Towards a Better and Sustainable Future."

เคล็ด (ไม่) ลับ Portfolio สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย

เขียน Portfolio ยังไงให้ตรงประเด็น มาดูกัน

สำหรับน้อง  ๆ ที่กำลังทำ Portfolio สำหรับการยื่นสมัครเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันนี้พี่แจ็คมีข้อมูลดีดีมาบอกสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะทำส่งนะครับผม

สำหรับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรามีรูปแบบการจัดทำ Portfolio เหมือนกับคณะอื่น ๆ โดยรูปแบบการจัดทำนั้นและข้อมูลที่ต้องใส่ใน Portfolio มีดังนี้

  • ประวัติส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญญาชาติ ศาสนา หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมลล์ LineID
  • ข้อมูลการศึกษา ในระดับตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนน GPA
  • ข้อมูลครอบครัว ได้แก่ ข้อมูลบิดา มารดา ผู้ปกครอง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวนพี่น้อง
  • ความสามารถพิเศษและงานอดิเรก เช่น ความสามารถด้านกีฬา ความรู้ภาษาต่างประเทศ และงานอดิเรกที่ชื่นชอบ

และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบรรยายเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของน้อง ๆ ในการเลือกเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยของเราจะมีให้น้อง ๆ ได้เลือกกลุ่มสาขาวิชาที่น้อง ๆ สนใจและน้องๆ ต้องบรรยายให้ทราบถึงเหตุผลที่อยากจะเรียนในสาขานั้น ๆ โดยมีสาขาให้น้อง ๆ เลือก 4 สาขา โดยน้อง ๆ จะต้องเลือก 2 สาขาที่อยากเรียนมากที่สุด ดังนี้

  1. กลุ่มวิชาการจัดการการกีฬา เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรกีฬา และองค์กรด้านส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งนำไปใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา ท่องเที่ยวเชิงกีฬา การตลาดทางการกีฬา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการกีฬา
  2. กลุ่มวิชาผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล เรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย การออกแบบโปรแกรมส่วนบุคคลซึ่งจะนำไปใช้ทางสายงาน Personal trainner
  3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเป็นผู้ฝึกสอนและสมรรถนะทางการกีฬา เรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และการสร้างสมรรถนะให้กับนักกีฬา ซึ่งจะนำไปใช้ทางสยงาน Fitness Coach ประจำทีมสโมสร/สมาคมกีฬา
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว เรียนเกี่ยวกับการฟืื้นฟูการบาดเจ็บของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะนำไปใช้ทางสายงานด้านเวชศาสตร์การฟื้นฟูในโรงพยาบาล สมาคมกีฬา

โดยน้อง ๆ เขียนบรรยายได้ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 นอกจากนี้ยังมีส่วนที่สำคัญอีก 1 ส่วนคือผลงานด้านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งวิชาการและด้านอื่น ๆ ในระดับโรงเรียน เขต ภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยน้อง ๆ สามารถใส่ได้ทั้งภาพการทำกิจกรรม เกียรติบัตร และเอกสารอื่น ๆ 

สำหรับในส่วนสุดท้ายของการทำ Portfolio คือการใส่หลักฐานเกียรติบัตร ใบรับรองการแข่งขันต่าง ๆ โดยรวม ๆแล้วน้อง ๆ จะต้องมีจำนวนหน้าของ Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยไม่รวมหน้าปก คำนำ และสารบัญ

Related Articles