มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

วิทย์กีฬา KU รอบ 1.2 เปิดรับสมัครแล้วตอนนี้!!! สมัครเลย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 1.2 โดยรอบนี้รับเฉพาะ ภาคพิเศษเท่านั้น

รวมทั้งสิ้น 13 ที่นั่ง

ผู้ที่สนใจเข้าสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://admission.kps.ku.ac.th/ หรือโทรสอบถามที่ 02-579-0113 ต่อ 3074 / 02-579-0840 ต่อ 3074 / 034-355-218 ต่อ 111 และ 109

Related Articles