มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

ก้าวข้ามสู่การเป็นผู้นำ "วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ"

Related Articles