มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

หยุดพักได้ !! แต่อย่าล้มเลิก...ถ้าเรายังไปไม่ถึงฝันที่ตั้งไว้

Related Articles