มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

Develop sports science and health science for excellence achieving sustainability.

Youth Sport Leaders Training Camp 2023

ดร.กภ.อำพร ศรียาภัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน  เทียนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.สรายุทธ์  น้อยเกษม  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนานิสิต หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะนักกีฬาจากสมาคมกีฬาเทควันโด ที่เข้าร่วมกิจกรรม Youth Sport Leaders Training  Camp 2023

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย (Taekwondo Association of Thailand Collaborated) และสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย (Thailand Olympic Academy) ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย อาจารย์ ดร.ชัชชัย เช (โค้ชเช) อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก. และหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ร.อ.หญิงชนาธิป ซ้อนขำ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย และทีมงานจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้ารายงาน
ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
ทนงศักดิ์ จ้อยร่อยถ่ายภาพ

Related Articles