ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการเคลื่อนไหว

Department of Health and Movement Sciences

ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการเคลื่อนไหว
Image

Works

Overview

วันที่ 24 มีนาคม 2548 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีหน่วยงานภายในได้แก่
1. สำนักงานเลขานุการคณะ
2. สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา
3. สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
4. สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
5. สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จากนั้นวันที่ 12 กันยายน 2557 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาออกเป็น
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3. ภาควิชาการจัดการการกีฬา
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 29 เมษายน 2567 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติอนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำหรับภาควิชาปรับเปลี่ยนเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการเคลื่อนไหว

ทีมคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์