มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อความเป็นเลิศสู่ความยั่งยืน

- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ@KU

ทำเนียบคณบดี (หลังการเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)

ดร.กภ.อำพร ศรียาภัย
ดร.กภ.อำพร ศรียาภัยคณบดี
(15 พ.ค. 2567- ปัจจุบัน)

ทำเนียบคณบดี (เมื่อช่วงเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ.2548-2567)

เรื่องราวความเป็นมาของเรา

พ.ศ.2567

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยวันสถาปนาคณะตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

พ.ศ.2567

พ.ศ.2550

ศูนย์ออกกำลังกายแห่งแรกในวิทยาเขต

เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการออกกำลังกาย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อเดือนมิถุนายน 2550

พ.ศ.2549

ดำเนินการเรียนการสอน รับนิสิตรุ่นแรก

เปิดทำการเรียนการสอนรุ่นที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรี ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ.2549

พ.ศ.2549

คณบดีท่านที่ 2

หลังจากได้มีการสถาปนาคณะขึ้นภายหลัง 1 ปี ได้มีการสรรหาคณบดี สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล เป็นคณบดีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549

พ.ศ.2548

กำแพงแสน ดินแดนเขียวขจี

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเห็นว่าพื้นที่บางเขนคับแคบและไม่เพียงพอจึงให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มาสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการและการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ.2548

พ.ศ.2548

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต รศ.วัลลี ภัทรโรภาส แกนนำผู้ดำเนินการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที่ 24 มีนาคม 2548 โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รศ.ดร.ธงชัย มาลา รักษาการคณบดีท่านแรก

พ.ศ.2546

ถิ่นฐานกำแพงแสนแดนขจี

เพื่อให้การเรียนการสอน ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เคลื่อนย้ายนิสิตทั้งหมดมาเรียน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา และอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ (ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ.2546

พ.ศ.2545

ม.เกษตรฯ โครงการจัดตั้ง วข.สุพรรณบุรี

ปี พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เปิดรับนิสิตรุ่นแรกจำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง ในภาคต้น ปีการศึกษา 2545

พ.ศ.2542

เปิดสอนวิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2542 ในการร่วมมือกันผลิตบัณฑิต และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับนิสิตรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ.2542

พ.ศ.2542

พ.ศ.2544

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่

พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขยายงานไปยังส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ 2 ปีต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดกระบี่ 

พ.ศ.2537

เปิดรับนิสิตรุ่นแรก

ภาควิชาฯ ได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยหลักสูตรได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2537 และเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรก เมื่อภาคต้นในปีการศึกษา 2537

พ.ศ.2537

พ.ศ.2535

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เดิมทีมีสถานะเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535 โดยมี รศ.ดร.ราตรี เรืองไทย เป็นหัวหน้าภาควิชาท่านแรก