ภาควิชาการจัดการการกีฬาและสุขภาพ

Department of Sport and Health Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิษฎี กุฏอินทร์

หัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬาและสุขภาพ

Image

Works

Overview

วันที่ 24 มีนาคม 2548 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีหน่วยงานภายในได้แก่
1. สำนักงานเลขานุการคณะ
2. สาขาวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา
3. สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา
4. สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย
5. สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จากนั้นวันที่ 12 กันยายน 2557 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาออกเป็น
1. สำนักงานเลขานุการ
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3. ภาควิชาการจัดการการกีฬา
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วันที่ 29 เมษายน 2567 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติอนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำหรับภาควิชาปรับเปลี่ยนเป็นภาควิชาการจัดการการกีฬาและสุขภาพ

ทีมคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์