ผศ.ดร.กภ.ไพลิน
เผือกประคอง


อาจารย์ประจำ

E-Mail : pailin.pu@ku.th
Tel : 034-355-219

ผศ.ดร.อาริสร์
กาญจนศิลานนท์


อาจารย์ประจำ

E-Mail : aris.k@ku.th
Tel : 034-355-219

ดร.กภ.อำพร
ศรียาภัย


อาจารย์ประจำ

E-Mail : amphorn.s@ku.th
Tel : 034-355-219

ผศ.กภ.สมภิยา
สมถวิล


อาจารย์ประจำ

E-Mail : sompiya.s@ku.th
Tel : 034-355-219

ผศ.ดร.สิริพร
ศศิมณฑลกุล


อาจารย์ประจำ

E-Mail : siriporn.s@ku.th
Tel : 034-355-219

ดร.วุฒิไกร
น้อยพันธ์


หัวหน้าภาควิชา

E-Mail : wuttigrai.n@ku.th
Tel : 034-355-219