ดร.พรชัย
ตรัสใจธรรม


อาจารย์ประจำ

E-Mail : pornchai.tru@ku.th
Tel : 034-355-219

ผศ.ดร.อิษฎี
กุฏอินทร์


หัวหน้าภาควิชา

E-Mail : issadee.k@ku.th
Tel : 034-355-219

ดร.สรายุทธ์
น้อยเกษม


อาจารย์ประจำ

E-Mail : sarayut.n@ku.th
Tel : 034-355-219

ผศ.ดร.เพ็ญนิภา
พูลสวัสดิ์


อาจารย์ประจำ

E-Mail : phennipha.p@ku.th
Tel : 034-355-219

ดร.ชัชชัย
เช


อาจารย์ประจำ

E-Mail : youngseok.c@ku.th
Tel : 034-355-219

รศ.ดร.สิทธิ์
ธีรสรณ์


อาจารย์ประจำ

E-Mail : sit.t@ku.th
Tel : 034-355-219

Dr.An
Uesugi


Lecturer

E-Mail : an.ue@ku.th
Tel : 034-355-219