ผศ.ดร.นิรอมลี
มะกาเจ


รหัสอาจารย์ F7040


หัวหน้าภาควิชา

E-Mail : niromlee.m@ku.th
Tel : 034-355-219

ผศ.ดร.วิมลมาศ
ประชากุล


รหัสอาจารย์ F7028


อาจารย์ประจำ

E-Mail : wimolmas.s@ku.th
Tel : 034-355-219

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์
ตุ้มนาค


อาจารย์ประจำ

E-Mail : piyaporn.t@ku.th
Tel : 034-355-219

รศ.ดร.ราตรี
เรืองไทย


อาจารย์ประจำ

E-Mail : ratree.r@ku.th
Tel : 034-355-219

ผศ.ดร.นันทวัน
เทียนแก้ว


อาจารย์ประจำ

E-Mail : nanthawan.t@ku.th
Tel : 034-355-219

รศ.ดร.จตุพร
เพิ่มทรัพย์ทวี


อาจารย์ประจำ

E-Mail : jatuporn.w@ku.th
Tel : 034-355-219

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย
ตันพานิชย์


อาจารย์ประจำ

E-Mail : amnuay.t@ku.th
Tel : 034-355-219

ผศ.ดร.พรพล
พิมพาพร


อาจารย์ประจำ

E-Mail : phornphon.p@ku.th
Tel : 034-355-219

อ.ศิวะ
ลียวัฒนานุพงศ์


อาจารย์ประจำ

E-Mail : siwa.l@ku.th
Tel : 034-355-219

ดร.อุบล
ทองปัญญา


อาจารย์ประจำ

E-Mail : ubon.t@ku.th
Tel : 034-355-219

อ.ไพฑูรย์
วงศ์อนุการ


อาจารย์ประจำ

E-Mail : paitoon.w@ku.th
Tel : 034-355-219

ผศ.ดร.ภูวนารถ
ศรีทน


อาจารย์ประจำ

E-Mail : bhuwanat.s@ku.th
Tel : 034-355-219

ดร.สุรัสวดี
สมนึก


อาจารย์ประจำ

E-Mail : surasawadee.s@ku.th
Tel : 034-355-219