งานสารบรรณและธุรการ

พรทิพย์
สังข์กลิ่นหอม


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-Mail : pornthip.sa@ku.th
Tel : 034-355-218 ต่อ 113

งานนโยบายและแผน

จีระพันธ์
มะโนรมย์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
E-Mail : jeeraphan.m@ku.th
Tel : 034-355-218 ต่อ 106

งานบุคคล

ปริษา
เซี่ยงฉิน


นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
E-Mail : parisa.s@ku.th
Tel : 034-355-218 ต่อ 100

งานบริการวิชาการ

ศศิร์ภัทร
กสิกุล


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-Mail : sasipat.k@ku.th
Tel : 034-355-218 ต่อ 104

งานบริหาร

มณฑนี
อุบลสิงห์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
E-Mail : monthanee.u@ku.th
Tel : 034-355-218 ต่อ 101