ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

จิรภาศกรณ์
ศรีปิ่นเป้า


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
E-Mail : chiraphassakorn.s@ku.th
Tel : 02-579-0113 ต่อ 633073

ฝ่ายพัฒนานิสิต

ชญาภา
ศิบุญนันท์


นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-Mail : chayapa.sib@ku.th
Tel : 034-355-218 ต่อ 112

ฝ่ายบริการการศึกษา

ดลนภา
การักษ์


หัวหน้างานบริการการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-Mail : dolnapa.k@ku.th
Tel : 02-579-0113 ต่อ 633074

ฝ่ายบริการการศึกษาภาคพิเศษ

ศรีสุดา
แซ่ตั้ง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-Mail : srisuda.s@ku.th
Tel : 034-355-258 ต่อ 109

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์

ทนงศักดิ์
จ้อยร่อย


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
E-Mail : tanongsak.j@ku.th
Tel : 02-579-0113 ต่อ 633073

ฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตศึกษา

วรวิทย์
พุ่มแพง


นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
E-Mail : worrawit.pum@ku.th
Tel : 02-579-0113 ต่อ 633075

ฝ่ายบริการการเงินภาคพิเศษ

อรัญญา
สดภิบาล


นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
E-Mail : aranya.sod@ku.th
Tel : 034-355-219 ต่อ 110